Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Katedra anestéziológie a intenzívnej medicíny, FZŠŠ
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava

Katedra anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU informuje:

Ako postupovať pri žiadosti o špecializačnú skúšku z anestéziológie a intenzívnej medicíny?

 • v prvom rade sa treba nechať zaradiť do odboru anestéziológia a intenzívna medicína (odbor anestéziológia a resuscitácia bol zrušený Vyhláškou MZ SR)
  p o s t u p: zaradenie žiadateľa žiada zamestnávateľ uchádzača o skúšku Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ak lekár pracuje v zahraničí, požiadať o zaradenie musí sám (toto zaradenie nie je podmienené súhlasom vedúceho katedry)
 • podmienkou pre všetkých novozaradených lekárov je povinnosť zakúpiť si záznamník výkonov (jeseň 2007 bolo posledné obdobie, kedy boli lekári pripustení ku špecializačnej skúške bez záznamníka)
 • ak žiadateľ má záujem o špecializačnú skúšku v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

p o t r e b u j e:

1. vyplnenú prihlášku na špecializačnú skúšku,
2. vyplnenú prihlášku na ŠM pred špecializačnou skúškou,
3. kópiu dekrétu o zaradení do odboru AIM,
4. riadne vedený index odbornosti primárom (prednostom) oddelenia každého pol roka,
5. záznamník výkonov (logbook) riadne vedený od jeho registrácie, záznamy nevyplňovať retrospektívne (uznesenie Vedeckej rady FZŠŠ SZU z dňa 23.10.2007),
6. od začiatku praxe do registrácie záznamníka je potrebné doložiť zoznam výkonov na jednotlivých pracoviskách a školiacich miestach s pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka,
7. k prihláške je potrebné priložiť zoznam odborných, vzdelávacích a pedagogických aktivít podľa nasledovných bodov:

 • rozpis praxe na jednotlivých pracoviskách (klinikách) podľa špecializačnej náplne (sumár) s podpisom a pečiatkou vedúceho pracovníka
 • rozpis školiacich miest (ŠM) podľa špecializačnej náplne (sumár), neurochirurgickú, hrudnú a detskú anestéziu s podpisom a pečiatkou školiteľa
 • zoznam výkonov na jednotlivých pracoviskách a školiacich miestach s pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka do registrácie záznamníka
 • rozpis účasti na seminároch a školeniach (sumár)
 • prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti
 • zahraniční lekári – rozpis praxe na pracovisku v zahraničí potvrdený podpisom a pečiatkou vedúceho pracovníka. Priložiť preklad do slovenského jazyka.

Kompletný materiál zasielať na adresu:
študijné oddelenie
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava 37

! Lekári sa riadia podľa špecializačnej náplne v odbore anestéziológia a intenzívna medicína (www. szu. sk).

Uvedené podmienky platia pre všetkých lekárov (pre lekárov, ktorí vykonali atestáciu I. stupňa, taktiež pre lekárov, ktorí nemajú atestáciu), ktorí majú záujem o špecializačnú skúšku z anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Sociálne lekárstvo

Na základe rozhodnutia Vedenia SZU zo dňa 27.3.2006, uznesenie č.7, „tí lekári, ktorí absolvovali atestáciu alebo špecializačnú skúšku, súčasťou ktorej bola aj otázka zo sociálneho lekárstva, nemusia už absolvovať vzdelávaciu aktivitu – kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva a absolvovať záverečný test“.

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin@ssaim.sk