Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Metodické pokyny

KPR 2015

KPR 2010

Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl

Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie

Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku

Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK)

Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období

Liečebná hypotermia v nemocnici po KRP

Anestéziologické vyšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom

Právne predpisy na úseku zdravotníctva

Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania
Management of severe perioperative bleeding

End of Life

ESA - Rýchly sprievodca naliehavými situáciami

Výbor SSAIM a hlavný odborník pre A+IM dávajú stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu:

Intratekálna aplikácia sufentanilu nie je v indikáciách súhrnu charakteristických vlastností lieku – SPC. Nie je to tam však vyslovene zakázané, resp. kontraindikované. V odborných publikáciách a na mnohých pracoviskách vo vyspelých krajinách sa sufentanil ako adjuvantná látka pri spinálnej anestézii používa s dobrými skúsenosťami. V literatúre sme nenašli popísané komplikácie, ktoré by vyplývali z intratekálneho podávania sufentanilu. Lekár vo svojej praxi má mať umožnené použitie akéhokoľvek lieku v off-label indikáciách ako súčasť svojej medicínskej praxe, ak je to založené na rozumnom klinickom úsudku a je to vedecky zdôvodniteľné.

Z toho dôvodu nepovažujeme podávanie sufentanilu v intratekálnej aplikácii za kontraindikované. Ošetrujúci lekár si však takéto podanie musí vedieť zdôvodniť.

Žilina, 17. septembra 2015

Paliatívna liečba

Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov (HES).

podľa odporučenia ŠUKL a EMEA, 9.- 10. okt. 2013

Na základe prehodnotenia úžitku a rizika pri používaní infúznych roztokov s obsahom hydroxyethyl škrobov (HES), po analýze kľúčových výsledkov a záverov veľkých randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií a následných meta-analýz, a tiež na základe rozhodnutí Európskej liekovej agentúry (EMA) a ŠÚKL odporúčame:

 • infúzne roztoky s obsahom hydroxyetyl škrobu používať iba na liečbu hypovolémie, keď nie je postačujúce podanie samotných kryštaloidných infúznych roztokov
 • infúzne lieky s obsahom HES sa majú používať v najnižšej možnej účinnej dávke a čo možno najkratší čas, zvyčajne nepresahujúci 24 (-48) hodín od kritickej udalosti
 • počas objemovej tekutinovej liečby sa majú kontinuálne sledovať hemodynamické parametre tak, aby sa po dosiahnutí cieľových hemodynamických a fyziologických hodnôt mohla infúzia HES zastaviť

Infúzne roztoky s obsahom HES sú teraz kontraindikované pri diagnózach:

 • syndróm ťažkej sepsy a septického šoku
 • pri popáleninách
 • akútna alebo chronická renálna insuficiencia
 • pri liečbe náhrady funkcie obličiek eliminačnými metódami a hemodialýzou
 • závažná koagulopatia
 • závažná hepatálna dysfunkcia
 • intrakraniálne krvácanie alebo cerebrálne krvácanie
 • kriticky chorý s multiorgánovým zlyhávaním
 • u hyperhydratovaných pacientov, vrátane pacientov s pľúcnym edémom
 • pri dehydratácii pacienta

Je málo spoľahlivých údajov o dlhodobej bezpečnosti po podaní roztokov HES  u chirurgických pacientov počas operačných výkonov a u traumatických pacientov. Očakávaný prínos liečby sa má dôkladne posúdiť, vzhľadom k neistote týkajúcej sa dlhodobej bezpečnosti. Má sa zvážiť iná dostupná liečba alebo podať limitované dávky infúzie s obsahom HESu na dosiahnutie požadovaného hemodynamického účinku. U rizikových skupín pacientov, ktorým boli podané vyššie objemy, resp. dávky infúznych roztokov s obsahom HES, je vhodné sledovať hemokoagulačné a renálne parametre. Podávanie  roztokov HES sa má prerušiť pri prvých znakoch renálnej dysfunkcie alebo počínajúcej koagulopatie. Nesmú sa prekročiť maximálne kumulatívne dávky pre jednotlivé typy infúznych roztokov HES podľa odporúčania výrobcov a držiteľov rozhodnutia.

Hlavnou indikáciou pre podanie infúznych roztokov HES je liečba akútnej hypovolémie, ak nie sú dostupné  iné plazma-substituenty alebo plazma-expandery. Roztoky HES podávať, až po iniciálnej terapii infúzií kryštaloidov, alebo súčasne s infúziou kryštaloidných roztokov.

Všetky nežiadúce účinky hydroxyetylškrobu je potrebné hlásiť na ŠÚKL, Kvetná ul 21, Bratislava.

Bratislava, 12.11.2013, Výbor SSAIM

 


Pripravované materiály SSAIM

 • Koncepcia odboru A+IM
 • Kanylácia artérie
 • Predoperačná profylaxia trombózy
 • Pooperačná analgézia epidurálnym katétrom

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin@ssaim.sk