Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Resuscitačná rada

Vedúci: prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.

Založenie Slovenskej rady pre resuscitáciu

Koncom roka 2005 uzreli svetlo sveta nové odporučenia pre kardiopulmonálnu resuscitáciu – ILCOR 2005 a ERC guidelines 2005. Úpravy postupov pri poskytovaní základnej i rozšírenej resuscitácie podliehajú 5-ročnému cyklu, počas ktorého sa sleduje, akým spôsobom sa na základe štúdií, skúseností, kazuistík a nových poznatkov „evidence based medicine“ tieto odporučenia podieľali na zefektívnení poskytovania KPR v prednemocničnej i nemocničnej starostlivosti.

Pozrime sa trocha do histórie procesu úprav postupov KPR. V 50-tych rokoch minulého storočia bol Safarom a Elamom „znovuobjavený“ spôsob ventilácie dýchaním z úst do úst a v 1960-tom roku Kouwenhoveno zistil, že prudké kompresie hrudníka zabezpečia dostatočné arteriálne pulzácie. To boli dva najzávažnejšie momenty zrodu modernej resuscitácie a už v roku 1966 sa konala Prvá konferencia KPR. V roku 1992 bol kreovaný ILCOR (International Liaison Commitee on Resuscitation), ktorého členmi sú American Heart Association (AHA), Australian Resuscitation Council (ARC), European Resuscitation Council (ERC), Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC), InerAmerican Heart Foundation (CLAR), New Zealand Resuscitation Council (NZRC) a Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA). Na základe ich spolupráce a spoločného dohovoru boli v roku 2000 po prvýkrát vydané medzinárodné odporučenia pre poskytovanie KPR – ILCOR 2000.

Európska resuscitačná rada ERC je členom ILCORu a združuje národné resuscitačné spoločnosti krajín Európy. Tieto koordinujú činnosť jednotlivých organizácií podieľajúcich sa v tej - ktorej krajine na zabezpečení výučby KPR pre laickú i odbornú verejnosť, sú odborným garantom takejto výučby a poskytovania resuscitačnej starostlivosti na základe najnovších poznatkov a odporučení.

Preto bol z iniciatívy SSAIM založený na VIII. Winterfóre SSAIM 2006 vo Vysokých Tatrách prípravný výbor pre založenie našej národnej resuscitačnej spoločnosti s pracovným názvom Slovenská rada pre resuscitáciu (SRR), ktorá by sa po jej úspešnom založení uchádzala o svoje miesto medzi ostatnými národnými spoločnosťami v ERC. Bola vytvorená pracovná skupina pre založenie SRR, ktorej členmi sú: Doc. MUDr. Beata Sániová, PhD.(Martin), MUDr. Jozef Firment, PhD. (Košice), h. Doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD. (Bratislava), MUDr. Juraj Koutun, CSc. (Bratislava), Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. (Bratislava), Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. (Bratislava) a MUDr. Jozef Kőppl (Bratislava).Tento prípravný výbor pracuje v tomto období ako jedna z pracovných skupín SSAIM.

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin@ssaim.sk