Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Vážení priatelia,
Milé kolegyne a kolegovia,

Dovoľte, aby som Vám v mene novozvoleného výboru SSAIM  poprial všetko najlepšie do Nového roku, najmä pevné zdravie, životnú energiu, spokojnosť a pohodu v pracovnom a osobnom živote. Pokoj v duši, čistý stôl a dobrí ľudia nech Vás sprevádzajú po celý rok.

Koncom minulého roku ste zvolili nový výbor SSAIM na 7. volebné obdobie 2015-2018. V mene novozvoleného výboru vám ďakujeme za dôveru a povzbudenie. Zvolenie do výboru SSAIM je pre všetkých členov záväzkom a výzvou.

Pri prevzatí „štafetového kolíka“ vedenia našej odbornej spoločnosti vyjadrujem hlbokú úctu a vďaku odchádzajúcemu výboru, ktorý pod dlhoročným vedením prezidenta Milana Onderčanina dosiahol pozoruhodné úspechy - vybudovanie činorodej svojbytnej odbornej spoločnosti Slovenskej anesteziológie a intenzívnej medicíny v SLS a založenie tradície organizovania vedeckých odborných podujatí, ktoré sa stali trvalou súčasťou života spoločnosti a sú pilierom a východiskom pre našu ďalšiu prácu. Osobitne ďakujem MUDr. Onderčaninovi a odchádzajúcim členom výboru doc. P. Törökovi, MUDr. M. Očenášovej, doc. M. Májekovi. Spomíname a ďakujeme aj zosnulému MUDr. P. Gašparcovi.

Novozvolený výbor má všetky predpoklady pokračovať v dobrých tradíciách svojich predchodcov a ponúknuť členom SSAIM ďalšie ciele a výzvy.

Naším cieľom je udržať a zvýšiť kvalitu kontinuálneho vzdelávania členov SSAIM, a tým posilniť autoritu a postavenie odboru.

Naďalej chceme organizovať tradičné vedecké kongresy a sympóziá ako formu výmeny skúseností, zvyšovania informovanosti navzájom, ako aj rastu profesionality našich členov. Radi budeme rozvíjať odborné vzťahy so zahraničnými odborníkmi, klinikami, vedeckými a výskumnými pracoviskami. Aj na pôde ESA a ESICM sa budeme uchádzať o dôstojnú reprezentáciu SSAIM.

Formou tvorby a pripomienkovania legislatívnych noriem chceme implementovať dobrú európsku a svetovú prax aj do legislatívy súvisiacej s anestéziológiou a intenzívnou medicínou v SR.

Podmienky výkonu dennej praxe anestéziológa – intenzivistu môžeme ovplyvňovať kvalitnými metodickými odporúčaniami, chceme sa podieľať na ich tvorbe a pripomienkovaní.

Chceme posilniť nové vízie a perspektívy rozvoja spoločností v integrovanej činnosti so sekciami SSAIM.

Naďalej budeme úzko spolupracovať so sestrami oddelení AIM cez ich profesionálne organizácie, s cieľom skvalitniť a posilniť jednotu našej odbornej spoločnosti a celej anestéziologickej obce.

Najdôležitejšie je zapojiť viac kolegov a spolupracovníkov do činnosti spoločnosti, podľa ich potrieb, vôle, záujmu, ale aj slobodného rozhodnutia. Využiť veľký potenciál skoro 800 člennej základne k spolupráci, sebarealizácii a podnietiť k činnosti najmä mladých kolegov, to bude jedným z hlavných cieľov výboru SSAIM.

Naším krédom v činnosti zostáva naďalej dodržiavať základné ľudské a etické hodnoty - humanizmus, lásku a porozumenie. Povolanie lekára a zvlášť anestéziológa vyžaduje veľa cností a daností: dobré zdravie, fyzickú a psychickú kondíciu, pohotovosť, vysokú odbornosť a profesionalitu, poctivosť a oddanosť k odboru, odhodlanie a ľudskosť, ale tiež skromnosť a pokoru. Budeme radi, keď tieto vlastnosti prenesieme do práce výboru i celej spoločnosti.

Výbor pozýva a vyzýva všetkých svojich členov, kolegov a priateľov anestéziológov a intenzivistov k spolupráci na nových projektoch.

Tešíme sa na spoločné stretnutia, na spoločnú prácu v prospech nás všetkých.

Bratislava, 31.01.2015           doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., prezident SSAIM

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin@ssaim.sk